Nastal čas pojmenovat věci pravými jmény

Česká pobočka ICEJ spolu s Centrem Sion zahajuje veřejnou podpisovou akci na podporu výzvy poslancům Parlamentu ČR, aby přijali usnesení, jímž potvrdí, že považujeme Jeruzalém za hlavní město Izraele. Smyslem naší občanské iniciativy je ukázat poslancům, že tento názor sdílí řada jejich voličů.

George Orwell, dobrý znalec propagandy a totality, výstižně napsal již před desítkami let, že může nastat doba, kdy první povinností inteligentních lidí bude opakovat samozřejmosti. Ohledně Jeruzaléma to platí v plné míře. Tlak protižidovské propagandy způsobil, že se za samozřejmost považuje naopak anomálie, kdy Izrael je jedinou zemí světa, jejíž hlavní město není ve světě formálně uznáváno.

Věříme, že nastal čas, aby se to změnilo. Pojďte nám v tom pomoci.

Mojmír Kallus

 

Výzva Parlamentu České republiky

 

Vážení představitelé Parlamentu České republiky,

oslovujeme Vás jako občané, které zastupujete, a chtěli bychom Vám tímto vyjádřit naše přání a podporu záměru, aby Parlament České republiky projednal a schválil usnesení ve smyslu:

„Parlament České republiky prohlašuje, že považuje Jeruzalém za hlavní město Státu Izrael.“

Rádi bychom, aby Parlament ČR tímto usnesením mj. vyjádřil, že respektuje právo každé země určit si své hlavní město, a v tomto smyslu uznal rozhodnutí, které již v době svého vzniku učinil Stát Izrael.

Usnesením nijak nepředjímáme konečné uspořádání po dokončení tzv. mírového procesu na Blízkém východě, neboť i v případě, kdy by měl být Jeruzalém rozdělen mezi dva státy, stále platí, že hlavním městem Státu Izrael je Jeruzalém.

Usnesení by mělo předejít podobným kauzám, jako byla ta se školním atlasem a stanoviskem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v září 2016, která ukázala na zmatečný stav, kdy v České republice v praxi respektujeme, že Izrael za své hlavní město považuje Jeruzalém, kde sídlí jeho prezident, vláda, parlament, nejvyšší soud i další ústřední orgány, ovšem toto stanovisko dosud nebylo stvrzeno formálním usnesením.

Rádi bychom, kdyby Parlament ČR mohl tuto situaci svým usnesením napravit, a vyjadřujeme mu v tom naši občanskou podporu.

V této věci si dovolujeme Parlament ČR, tedy obě jeho komory, Senát i Poslaneckou sněmovnu, jako občané formálně oslovit a vyjádřit naši žádost a přání, aby projednal a schválil usnesení ve výše uvedeném smyslu. K tomuto otevřenému dopisu se mohou připojit další signatáři.

Chceme vyjádřit, že jej píšeme s úctou a respektem k Parlamentu ČR jako orgánu, jež nás, občany, reprezentuje, i k jeho jednotlivým členům, s nimiž chceme o našem návrhu různorodě komunikovat napříč politickým spektrem. Předem děkujeme za vzájemnou spolupráci v této věci.

 

V Hradci Králové dne 26. září 2016

Za signatáře

Denis Doksanský                             RNDr. Mojmír Kallus

ředitel Centra Sion                         předseda české pobočky ICEJ

 

Průvodní dopis k výzvě Parlamentu

Stát Izrael vznikl na základě rezoluce OSN č. 181 z listopadu 1947, podle něhož měly v oblasti vzniknout dva státy - židovský a arabský - a Jeruzalém se měl stát územím pod mezinárodní správou. Izraelci plán OSN přijali, Arabové jej odmítli a namísto vyhlášení svého státu Stát Izrael ihned po jeho vyhlášení v květnu roku 1948 napadli armádami pěti arabských zemí.

Izrael se nečekaně ubránil a začal svou existenci v hranicích vzešlých z této tzv. Války za nezávislost. Část území, které měl mít dle usnesení OSN, okupovalo sousední Jordánsko, jež zabralo také cca polovinu Jeruzaléma, včetně celého Starého města, zahrnujícího např. známou Zeď nářků. Z území okupovaných Jordánci museli Židé odejít, včetně židovské čtvrti Starého města, kterou Jordánci značně pobořili.

Část Jeruzaléma, kterou před Jordánci Izrael uhájil a kde tak Židé mohli i nadále zůstat, se stala součástí izraelského území. Jelikož již od počátku židovského přistěhovalectví byl Jeruzalém hlavním správním centrem této oblasti a bylo tomu tak i v rámci Britského mandátu, proto, zcela přirozeně, začal sloužit jako hlavní město nově vzniklého Státu Izrael. Ten jej za své hlavní město od počátku vyhlásil, zde zasedal první izraelský parlament (s výjimkou prvních několika měsíců v důsledku válečného konfliktu) a od roku 1949 zde sídlí natrvalo.

S ohledem na silné historické a náboženské vazby židovského národa k tomuto městu, které trvají již tři tisíce let, je přirozené, že Jeruzalém se stal hlavním městem Státu Izrael, a z větší části tuto skutečnost světové společenství víceméně respektovalo a nezpochybňovalo, nacházela se zde i velvyslanectví některých zemí.

V roce 1967 byl Izrael opět napaden arabskými zeměmi, zahrnujícími i Jordánsko, ubránil se a následně jordánská vojska vytlačil z jimi držených částí Jeruzaléma, včetně Starého města. Od té doby až dosud je Jeruzalém zcela pod izraelskou správou. Kontroverzní situace nastala v létě roku 1980, kdy Izrael vyhlásil zákonem Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, což OSN neuznala a v reakci na to vyzvala členské státy, aby svá velvyslanectví přesunuly z Jeruzaléma do Tel Avivu.

Od této doby se otázka Jeruzaléma stala mezinárodně sledovanou. Přesto však Jeruzalém nadále slouží jako hlavní město Státu Izrael. Stále zde sídlí prezident, vláda, parlament, nejvyšší soud i další ústřední orgány, a proto sem zcela přirozeně jezdí jednat všechny státní návštěvy a vládní delegace z celého světa, které tak de facto Jeruzalém za hlavní město uznávají.

V rámci snahy o řešení mírového procesu na Blízkém východě je často vyjadřována myšlenka tzv. dvou státního řešení, kdy na současných územích Palestinské autonomie by měl vzniknout nový Palestinský stát. V rámci těchto plánů se diskutuje o možnosti, že by Jeruzalém mohl být rozdělen na izraelský západní Jeruzalém a východní palestinskou část, s tím, že by obě země měly svá hlavní města ve svých částech Jeruzaléma.

I v případě, že by k takovému řešení nakonec skutečně došlo, to nic nemění na skutečnosti, že hlavním městem Státu Izrael je Jeruzalém. Tento fakt bude trvat i po případném rozdělení Jeruzaléma na dvě části, které nebrání tomu, aby Jeruzalém plnil roli hlavního města Izraele i nadále, tak jak si to zvolil již při svém vzniku roku 1948. Je však třeba objektivně dodat, že otázka rozdělení města není samozřejmým vývojem a nemusí v této věci dojít ke shodě obou stran. Nelze jej tak rozhodně předjímat. Zároveň však není možné ani v očekávání budoucího vývoje nerespektovat rozhodnutí demokratického státu o svém hlavním městě, stejně jako fakt, že od jeho vzniku až dodnes v praktickém i politickém životě jako hlavní město slouží.

Případným usnesením se tak Parlament ČR nepřiklání ani na stranu těch, kteří považují Jeruzalém za nedělitelné hlavní město Izraele a jeho rozdělení je pro ně, i s ohledem na reálný denní život města, nepřijatelné, tak ani těch, kteří rozdělení Jeruzaléma na dvě části považují za nutný akt.

Usnesením Parlament ČR nepředjímá výsledky vyjednávání mezi Izraelci a Palestinci ani budoucí vymezení jejich území, tedy včetně otázky Jeruzaléma.

Vyjadřuje jím pouze to, že respektuje rozhodnutí demokratického státu o svém vlastním hlavním městě a uznává skutečnost, že Jeruzalém jako hlavní město Státu Izrael od jeho vzniku slouží, a to jak jeho občanům, tak zároveň jako metropole, již navštěvují státníci celého světa.

Jak jsme již vyjádřili v otevřeném dopise, k němuž je možné se připojit svým podpisem, nedávná záležitost se školním atlasem a stanoviskem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ukázala na zmatečný stav, kdy v České republice v praxi respektujeme, že Izrael za své hlavní město považuje Jeruzalém, kde sídlí jeho prezident, vláda, parlament, nejvyšší soud i další ústřední orgány a kde se odehrávají veškerá mezivládní jednání, ovšem toto stanovisko dosud nebylo stvrzeno formálním usnesením. Tato situace přináší zbytečná napětí a nedorozumění, ta se školními atlasy pak měla nádech mezinárodní ostudy.

Vzhledem k dlouholetým úzkým vazbám a spolupráci mezi oběma zeměmi, kdy je ČR mnohdy považována za nejbližšího partnera v rámci EU, by bylo vhodné, aby ČR svůj postoj v otázce hlavního města svého partnera stvrdila formálním usnesením.

Jako občané, kterým záleží na tom, aby s touto jedinou demokratickou zemí blízkovýchodního regionu měla Česká republika korektní a nejlépe i přátelské vztahy, chceme svou výzvou napomoci tomu, aby k formálnímu stvrzení faktu, že Jeruzalém považujeme za hlavní město Izraele, došlo. Nežádáme nic více než respektování skutečnosti a svobodného rozhodnutí demokratického státu. Tento postoj zastáváme nezávisle na obecných politických postojích a tuto otázku bychom rádi komunikovali napříč politickým spektrem.

Samozřejmě v tomto průvodním dopise, přes jeho délku, jsme celou problematiku shrnuli jen velmi stručně. V případě zájmu o podrobnější informace jsme Vám rádi k dispozici.

Děkujeme za pochopení.

Za představitele občanské iniciativy žádající Parlament o usnesení ve věci Jeruzaléma jako hlavního města Státu Izrael

Denis Doksanský, ředitel Centra Sion a prezident festivalu Dny pro Izrael

RNDr. Mojmír Kallus, předseda české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ)