V předvečer židovského svátku Jom Jerušalaim, který se slaví jako připomínka znovusjednocení města pod židovskou správu, se konalo v katedrále sv. Víta na Pražském hradě historické setkání křesťanů, Židů a lidí dobré vůle. Ještě nikdy v dějinách se nesešli představitelé obou duchovních proudů, které společně utvářely naši civilizaci, na českém území na tak symbolicky významném místě.

Okolnosti, za nichž k tomu došlo, jsou navíc pádným dokladem nesmyslnosti konspiračních teorií všeho druhu, které vycházejí z předpokladu, že veškeré události někdo tajně z pozadí řídí. Myšlenka uspořádání této oslavy v roce 50. výročí sjednocení Jeruzaléma totiž vznikla naprosto spontánně, ba téměř chaoticky. Její úspěšné uskutečnění lze přičítat především Boží přízni a také faktu, že v Česku žije dost příznivců židovského státu.

Spolu s přáteli z Českého spolku přátel Izraele, Centra Sion a židovských obcí jsme přemýšleli, jak letošní významné výročí důstojně oslavit. Našel se kontakt na správce katedrály a k projektu se postupně přidala Federace židovských obcí v České republice, Ekumenická rada církví i Velvyslanectví Státu Izrael. Záštitu nad akcí převzali kardinál Dominik Duka a ministr kultury ČR Daniel Herman.

Přesto, že vše se připravovalo na poslední chvíli, v katedrále se nakonec sešlo několik stovek lidí, včetně několika velvyslanců, poslanců a duchovních. Začátek slavnostního shromáždění oznámilo zvonění katedrálních zvonů. O hudební doprovod se vedle chrámových varhan postaral prestižní český pěvecký sbor Boni Pueri se sólistkou Catherine Johnston. Nejvýznačnější katedrálou v Čechách se nesly melodie Jerušalaim šel zahav, Haleluja z Händlova Mesiáše či Vltavy od B. Smetany, která se podobá izraelské hymně. Shromáždění uzavřel zvuk šófaru.

Účastníky pozdravil velvyslanec Státu Izrael v České republice Daniel Meron, který vyzdvihl bohaté vztahy mezi Prahou a Jeruzalémem a připomněl, že právě před 50 lety díky znovu sjednocení Jeruzaléma se stalo toto svaté město otevřeným pro příslušníky všech náboženství.

Působivý pozdrav na videu poslal účastníkům akce starosta města Jeruzalém Nir Barkat. Také on zmínil historické vazby mezi Českou republikou a Izraelem i trvalý závazek Izraele zaručit v celém Jeruzalémě svobodu vyznání.

Kardinál Dominik Duka ve svém proslovu zdůraznil společné duchovní dědictví Židů a křesťanů a vyjádřil naději, že Jeruzalém se stane skutečným městem míru, až všechny národy přijmou Abrahamovu víru, Mojžíšovo desatero a Ježíšovo zlaté pravidlo: „co chceš, aby ti činili druzí, to čiň ty jim“. Nevyhnul se ani temnému období šoa, kdy zmínil výrok papeže Pia XI., který v září 1938 veřejně prohlásil: „Pro křesťana je vyloučeno přijmout antisemitismus. Duchovně jsme všichni semité“.

Předseda Ekumenické rady církví pan Daniel Fajfr popřál Jeruzalému pokoj v duchu 122. žalmu, připomněl Jicchaka Rabina, který za úsilí o mír zaplatil životem, a vyslovil přání, aby se Jeruzalém stal městem míru a naděje již v našich dnech.

Rabín Ronald Hofberg citoval biblické verše, které vyjadřují pouto židovského národa k Jeruzalému už 2500 let, a zmínil svou osobní zkušenost, kdy před 50 lety nejprve prožíval úzkost z existenčního ohrožení Izraele, až jej poté obrazy zázračného vítězství vedly k přijetí povolání k duchovní službě.

Jak už přítomnost vysokých představitelů církví napovídá, slavnost byla primárně duchovní událostí, která měla akcentovat společné biblické kořeny a potřebu spolupráce mezi náboženstvími. Vzhledem k tomu, že Izrael je jedinou zemí na Blízkém východě, která křesťany chrání a zajišťuje všem náboženstvím svobodu, je v zájmu křesťanů tuto spolupráci rozvíjet. Právě příklad izraelské správy Jeruzaléma tuto skutečnost dobře ilustruje.

Samozřejmě se objevily hlasy kritizující tuto akci jako zpolitizovanou, nejčastěji právě z kruhů, které opakují palestinskou politickou propagandu. Politický tón v úplně jiné tónině zazněl v projevu místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Bartoška, který přítomné seznámil s právě přijatým usnesením Poslanecké sněmovny, které vyjadřuje zásadní nesouhlas s rozhodnutím výkonné rady UNESCO, jež popírá izraelskou svrchovanost nad Jeruzalémem, a vyzývá vládu, aby se zasazovala o respektování Jeruzaléma jako hlavního města Státu Izrael. „Dnes jsem byl hrdým poslancem Parlamentu České republiky,“ komentoval toto hlasování Jan Bartošek.

Mojmír Kallus