Dvanáct kmenů Izraele

První večer na Svátku stánků v Jeruzalémě zahájil zvuk šófaru, který od nepaměti svolává Boží lid, tentokrát k oslavě. Tento úvodní večer je vždy věnován prezentaci všech zúčastněných národů. Letos jich bylo devadesát, a každá skupina nadšeně čekala, až bude na podium přinesena jejich vlajka. Příslušníci daného národa reagovali v souladu se svým národním temperamentem: od střízlivého potlesku Evropanů přes hlasité volání a mávání Afričanů a obyvatel tichomořských ostrovů až po fotbalové povzbuzování brazilské skupiny, s počtem více než tisíce poutníků největší na letošní oslavě. Na rozdíl od fotbalu však největší povyk vyvolala na závěr vlajka domácího Izraele, což přesně vyjadřovalo záměr, s kterým tisíce křesťanů přicestovaly ze všech koutů světa: demonstrovat lásku a podporu židovskému národu.

 

Velké změny

Vrcholem večera byl proslov prezidenta ICEJ Jürgena Bühlera. V roce sedmdesátého výročí založení novodobého izraelského státu připomněl, co všechno se v tomto období odehrálo, a konstatoval, že je těžké nevidět Boží ruku v tom, jak Izrael nejen přežil všechny útoky proti své existenci, ale nadto rozvinul mimořádně úspěšnou společnost, která je dnes vzorem a světlem pro mnoho národů.

 

Poté se dr. Bühler věnoval popisu soudobé velice různorodé izraelské společnosti. Inspirován textem z Druhé Mojžíšovy 28. kapitoly představil mozaiku moderního Izraele jako souhrn dvanácti kmenů, jejichž symboly měl velekněz nosit neustále na srdci. Podobně i my bychom měli mít ve svých modlitbách na srdci všechny skupiny nebo „kmeny“ Izraele a vytrvale se za ně přimlouvat. Následující text je zkrácenou verzí jeho kreativní prezentace, která spojila biblickou historii s obrazem současného Izraele.

 

„Dnes už nedokážeme rozlišit dvanáct původních kmenů, ale místo toho bych vám chtěl představit dvanáct současných skupin izraelské společnosti, chcete-li dvanáct kmenů, které potřebují naše modlitby. Vložte si je na srdce, položte si je na ramena a přinášejte je před Boha,“ řekl Jürgen Bühler.

 

Ultraortodoxní Židé a jejich hodnoty

Jedním z kmenů, které v současném Izraeli najdete, jsou ultraortodoxní komunity. Poznáte je už podle toho, jak se oblékají. Tvoří asi 12 % obyvatelstva. Následují mnoho různých tradic, ale co mají společné, je, že pozvedají hlas proti nemravnosti. Neměli bychom zapomínat na to, že jeden z největších apoštolů křesťanství vyšel právě z této komunity. Ze Skutků apoštolských víme, že v Jeruzalémě žil mladík jménem Saul. Po setkání s Ježíšem na cestě do Damašku se stal hlavním nositelem evangelia pohanským národům. Modleme se tedy za tyto lidi, pro něž může mít Bůh zvláštní úkol i dnes.

 

Sekulární věřící

Další kmen, který bych vám chtěl představit, se nachází přesně na opačném konci spektra. Jsou to sekulární obyvatelé Izraele, mnozí z nich se označují za ateisty. Ale ani ateisté v této zemi nejsou jako jinde. Před pár dny jsme zde slavili Jom kipur, den smíření. Je to den půstu a modliteb. Překvapilo mě, že více než 40 % těchto sekulárních ateistů se také postí. Jeden z mluvčích tohoto ateistického kmene, spisovatel Amos Oz, řekl: „My jsme bibličtí ateisté, ateisté Knihy, my čteme Bibli, protože je to kniha naší historie. Dává nám identitu.“ Je docela zajímavé, že právě mezi těmito lidmi našel Ježíš nejvíc následovníků. Modleme se za ně, za tyto sekulární občany Izraele.

 

Hlasy pro budoucnost

Jiný kmen, který zde chci představit, jsou přeživší šoa. Tato skupina se každým dnem zmenšuje. Dnes ještě žije v Izraeli na 180 000 těch, kdo přežili holocaust. Každý rok jich umírá asi 25 tisíc. Tématem letošní konference jsou sny, ale v jejich případě se jedná často spíš o noční můry, které je neopouštějí ani po více než sedmdesáti letech. Ale i oni mají sen pro budoucnost. Říkají mi: „Jürgene, doufám, že až umřu, moje vzpomínky zůstanou živé. Doufám, že lidé nikdy nezapomenou na to, čím jsme prošli.“

 

Právě proto provozujeme domov pro přeživší v Haifě. Máme tu výsadu, že se můžeme o tyto lidi postarat v závěru jejich života a nadto zajistit, aby se jejich vzpomínky zachovaly pro příští generace. Těmto lidem tikají hodiny. Jsem přesvědčen, že jsme povoláni, abychom jim žehnali.

 

Sever vydal a přivedl do Izraele celý kmen

Další kmen jsou rusky mluvící Židé. Když se v roce 1989 rozpadl Sovětský Svaz, více než milion Židů se vydalo do Izraele. Dnes tvoří nedílnou součást izraelské společnosti: slouží v armádě, najdete je ve všech oborech, mají dokonce v Knesetu vlastní stranu, a najdete je i mezi zaměstnanci ICEJ v Jeruzalémě. Křesťanské velvyslanectví v posledních dvaceti letech pomohlo více než 120 000 „ruských Židů“ vrátit se do Izraele. O těchto lidech prorokoval Izaiáš: „Severu řeknu: Vydej, přiveď mé syny z daleka, a mé dcery od končin země.“ (Iz 43:6). Bůh tyto modlitby slyšel, a oni se vrátili do země svých otců.

 

Kmen start-up nation

Jeden z kmenů představuje akademiky, inženýry a inovátory, kteří tvoří nové průmyslové odvětví přinášející dnes více než 70 % hospodářského produktu Izraele. Nejsem si jist, zda víte, že Izrael je jediná země, kde byla založena univerzita dříve, než byl založen stát. Dnes odtud přicházejí někteří z nejvýznamnějších technicky vzdělaných vědců na světě. Jejich sny mají zcela konkrétní podobu: například umožnit chromým chodit. Existuje nová firma ReWalk, jejíž výrobky přesně tohle umí: ochrnutí lidé mohou s jejich pomocí znovu chodit. Jiní díky vědeckým objevům získávají zpět zrak; další vědci pracují na lécích na rakovinu a neurologické choroby. Když se jich zeptáte: proč to děláte? Řeknou vám: „Protože chceme přinést národům požehnání.“

 

Ještě mnoho dalšího by se dalo vyprávět o současné izraelské společnosti, neuvěřitelně pestré a současně inspirující. Modlete se sami, jakou skupinu vám Hospodin položí na srdce. Kéž se vrátíte domů s břemenem nést tyto izraelské kmeny na srdci a na ramenou. Jsme povoláni jako kněží, abychom se za ně přimlouvali.

ICEJ