Jak se zapojit?

„Požehnám těm, kdo žehnají tobě…" (Genesis 12:3, 27:29)

Toto zaslíbení dostali hebrejští patriarchové Abraham a Jákob (neboli Izrael). Kdokoli tedy žehná Izraeli, bude požehnán. Jak lze žehnat Izraeli?
Je to snadné:

a. modlitbou
b. cestou do Izraele
c. v případě společenství účastí na programu „Podporuji Izrael"
d. finančně:

Finanční podpora

ICEJ ČR je registrována jako vzdělávací a charitativní organizace. Poskytnuté dary je možno odečíst od základu daně z příjmů podle českých zákonů.

Pokud vás zaujal některý projekt, můžete jej podpořit jednorázově nebo pravidelně platbou na účet ICEJ (viz níže). Projekty se rozlišují uvedením variabilního symbolu (viz seznam níže). Dary označené variabilním symbolem budou použity výhradně na Vámi zvolený účel. Doporučujeme alespoň jednou ročně podpořit náš všeobecný fond, z něhož operativně financujeme nejnaléhavější potřeby, včetně provozních výdajů. Z darů na projekty máme podle stanov právo použít na naléhavé a provozní potřeby nejvýše 20 %.

Jestliže chcete práci ICEJ podporovat dlouhodobě a souhlasíte s našimi cíli, nabízíme vám členství v ICEJ*. Členský příspěvek činí 500 Kč ročně.

Jaké jsou výhody členství?

 • Podílíte se na práci ICEJ
 • Jste rychle informováni o aktuálních výzvách a aktivitách prostřednictvím emailového zpravodaje „Listy z Jeruzaléma
 • Získáváte kvalitní tištěný, plnobarevný čtvrtletně vycházející časopis „Slovo z Jeruzaléma“, který obsahuje hloubkové analýzy aktuálního dění, podrobné reportáže o projektech ICEJ a unikátní historické texty.

Platba členských příspěvků:

Bankovním převodem nebo složenkou na účet: 
název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, Thomayerova 800/5, 140 59, Praha 4 
č. ú.: 3747 530 257/0100, Komerční banka Praha 10
variabilní symbol: číslo projektu
specifický symbol: vaše členské číslo (je přidělováno po první platbě a naleznete je na obálce s časopisem).
konstantní symbol: 379 (složenka), 558 (bezhotovostní převod).
IBAN CZ2801000000003747530257,
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

Instrukce pro platby darů na projekty

Číslo účtu je stejné jako u členských příspěvků, účel daru se rozlišuje pomocí variabilního symbolu. Všeobecný fond má variabilní symbol 100. Označení dalších projektů je uvedeno níže. Jejich aktuální seznam se průběžně mění, aby vyjadřoval vždy nejzávažnější potřeby v rámci celosvětové i domácí činnosti ICEJ.

 

V současné době přijímáme příspěvky na tyto projekty:

 • 100 všeobecný provozní fond určený na naléhavé potřeby a provozní výdaje české pobočky
 • 101 Social Assistance General - na aktuální projekty sociálního oddělení ICEJ AID v Izraeli
 • 102 Haifa Home – dům s pečovatelskou službou pro přeživší šoa v Haifě
 • 1011 Projekt Immanuel – denní centrum pro předškolní děti z ortodoxních rodin
 • 1012 Projekt Sderot – klub pro ohroženou mládež Keren Or
 • 106 Prázdninové pobyty izraelských dětí v ČR
 • 107 Arise – práce s mládeží v ČR
 • 109 ICEJ Staff Support - fond na podporu dobrovolníků pracujících v ICEJ v Jeruzalémě
 • 113 Příspěvek na výrobu a distribuci časopisu Slovo z Jeruzaléma
 • 114 Projekt Katef le-Katef - cílená podpora pro nové přistěhovalce v Izraeli
 • 117 Vrba-Wetzler Memorial – vzdělávací projekt připomínající útěk vězňů z Osvětimi 
 • 122 Světlo paměti -  přednášky na školách o antisemitismu a předsudcích
 • 124 Staronová šance - veřejná shromáždění proti antisemitismu po celé ČR
 • 130 Strom života - výklady Tóry pro křesťany
 • 131 Projekt Kulturou proti antisemitismu v Praze
 • 132 Den modliteb za pokoj Jeruzaléma
 • 134 Mistrovství ČR ve znalostech Bible
 • 138 Cemach – přednášky na školách o moderním Izraeli

Po skončení kalendářního roku vám na požádání vystavíme potvrzení o souhrnné výši darů za uplynulé zdaňovací období pro finanční úřad. 
Děkujeme za vaši důvěru. Transparentnost při spravování svěřených prostředků je pro nás důležitou hodnotou. Proto můžete nahlížet do našich výročních zpráv


*Podporující členové ICEJ jsou fyzické nebo právnické osoby, které souhlasí s cíli ICEJ a které je na základě vlastního rozhodnutí podporují finančními příspěvky a dary, nebo jinou formou napomáhají k jejich naplňování. (čl. 4 odst. 2 písm. b) stanov) Stávající členové obdrží vždy na počátku roku složenku s výzvou k obnovení členství. Členský příspěvek se dle zákona nezapočítává do darů odpočitatelných od základu daně.