Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, z. s.

Výroční zpráva
za rok 2017

 

Úvodem

 

Vážení přátelé,

předkládáme vám přehled o činnosti české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) za rok 2017. I v uplynulém roce jsme pokračovali v činnosti, jejímž prostřednictvím od roku 1995 představujeme v naší zemi křesťanský hlas pro smíření a spolupráci s židovskou komunitou a podporu Státu Izrael.

Po předchozím roce, kdy jsme se potýkali s vážnými problémy kvůli výpadku grantů na vzdělávací činnost, se podařilo naši finanční situaci stabilizovat, takže jsme opět schopni vykonávat veškerou činnost a plnit své závazky. Velký dík patří všem dárcům, kteří reagovali na naše výzvy k podpoře, a také všem dobrovolníkům, kteří pracují bez nároku na odměnu.

Už v loňském roce jsme zaznamenali vyšší objem darů a také letos se budeme snažit zvyšovat povědomí o ICEJ v české církvi. V tom potřebujeme pomoc všech aktivních členů. Vedle teologického pohledu na vztah křesťanů a židů nabízíme také možnost přímo se podílet na charitativních projektech v Izraeli. Víme, že kdo žehná Izraeli, bude požehnán.

Také v letošním roce pokračujeme v tradičních projektech, které už prokázaly svou udržitelnost: hlavní akce „Kulturou proti antisemitismu“ v Praze zůstává vlajkovou lodí naší pobočky. Druhým největším projektem se stal Vrba-Wetzler Memorial inspirovaný Fedorem Gálem, který letos proběhne již popáté a těší se stálému zájmu. Tento projekt svým zaměřením cílí na širokou veřejnost a vzbuzuje zájem i daleko za hranicemi ČR. Kromě toho pokračují regionální projekty v Brně, Valašském Meziříčí a série přednášek v moravských městech.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem spolupracovníkům, členům výkonného výboru, lektorům a mnohým dobrovolníkům, kteří velmi obětavě a mnohdy bez nároku na odměnu odvedli velké množství práce. Nemenší poděkování patří také všem dárcům a sponzorům, kteří nám v loňském roce přispěli jakoukoli částkou. Bez nich bychom své poslání nemohli plnit.

Mojmír Kallus, předseda ICEJ ČR

 

 

 

Poslání ICEJ

 

Česká pobočka je součástí mezinárodní organizace ICEJ se sídlem v Jeruzalémě, v ČR byla zaregistrována jako organizace s mezinárodním prvkem a v současné době je zapsaným spolkem. Reprezentuje zde cíle ICEJ a umožňuje našim občanům, aby se podíleli na celosvětové činnosti této organizace. Je finančně i programově samostatná, přičemž jedním z členů jejího Širšího výboru (správní rady) je vždy zástupce ICEJ z Jeruzaléma. Předseda české pobočky je zároveň členem mezinárodní Asociace ICEJ a zastává funkci viceprezidenta pro mezinárodní záležitosti ICEJ v Jeruzalémě.

ICEJ od roku 1980 praktickým způsobem pomáhá potřebným v Izraeli a současně se snaží informovat, vzdělávat a inspirovat křesťany i širokou veřejnost po celém světě, aby se postavili do cesty vzrůstající vlně nepřátelství a antisemitismu pozvedající se proti židovskému státu.

Cílem ICEJ je vyvíjet křesťanskou charitativní a vzdělávací činnost, zejména:

projevovat zájem o židovský národ a obnovený stát Izrael a být zdrojem potěšení podle slov proroka Izaiáše 40:1 „Potěšujte, potěšujte můj lid, říká váš Bůh“;
připomínat křesťanům, aby se modlili za Jeruzalém a za izraelskou zemi;
usilovat o to, aby se veřejnost mohla dozvědět, co se děje v Izraeli, a prakticky se poznávat s příslušníky židovské menšiny v jednotlivých zemích;
ve spolupráci s místními židovskými komunitami a dalšími organizacemi pořádat solidární akce proti rostoucí vlně globálního antisemitismu;         
podporovat křesťanské vůdce, církve a organizace, aby se ve svých zemích účinně zastávali židovského lidu;
pracovat ve prospěch smíření mezi Araby, Židy a ostatními občany a obyvateli izraelské země.

ICEJ nezastupuje žádnou vládu, denominaci, církev, organizaci, skupinu nebo politickou stranu. Zastupuje pouze své členy. ICEJ vyvíjí svou činnost po celém světě prostřednictvím svého ústředí v Jeruzalémě a dále pracovních skupin a poboček ve více než 90 zemích. Tato činnost je zaměřena zejména na tři oblasti:

veřejná: podpora Židů a Izraele, aktivní vystupování ve společnosti proti antisemitismu;
humanitární: pomoc potřebným v Izraeli i v jednotlivých zemích, pomoc při imigraci Židů do Izraele;
vzdělávací: přednášky v církvích a pro veřejnost, organizování seminářů a konferencí, publikační činnost.

Česká pobočka ICEJ získává finanční příspěvky a granty od domácích i zahraničních sponzorů, dárců a poskytovatelů a v souladu se svým statutem je poskytuje, daruje nebo zapůjčuje k realizaci konkrétních projektů ve zmíněných oblastech.

 

Zpráva o činnosti v roce 2017

Naše kancelář funguje na adrese Na Žertvách 23, Praha 8, a je dostupná každý pracovní den. V loňském roce došlo k postupnému předávání administrativních funkcí. Jaroslav Sloboda zůstává tajemníkem, ale jeho úvazek byl snížen na polovinu. Po úspěšném zaučení pracuje od poloviny roku na poloviční úvazek Samuel Sloboda, který vykonává práci účetního a další administrativní činnost. Celkem tedy je základní chod české pobočky zajišťován na jeden pracovní úvazek, což je úspora oproti předchozímu stavu.

Na výročním shromáždění v roce 2017 proběhla volba nového výkonného výboru. Předsedou a statutárním zástupcem je Mojmír Kallus, místopředsedou, který má na starosti styky s politickými představiteli a dalšími organizacemi, je Karel Sedláček, za vzdělávací činnost odpovídá Radek Hejret, za hospodaření a rozvoj systémů Daniel Žingor, za řádný chod kanceláře, styk s úřady, propagaci a kontakty s individuálními členy a členskými sbory Jaroslav Sloboda. Dalším členem výboru je Petr Plaňanský. Členem výboru odpovědným za brněnskou regionální kancelář byl zvolen Jan Josef Kovář, který však v průběhu roku z rodinných důvodů rezignoval.

V Praze jsme pokračovali ve spolupráci s Církví bez hranic, s níž po celý rok kromě letních prázdnin pořádáme pravidelná modlitební shromáždění každou první středu v měsíci, která navazují na celosvětovou modlitební iniciativu ICEJ Izaiáš 62. V Brně probíhají setkání při studiu Tóry v rámci programu „Strom života“ a dále při společných oslavách hlavních židovských svátků, případně přednáškách na aktuální témata. Členové ICEJ se rovněž zúčastnili čtení jmen obětí šoa pořádaného brněnskou židovskou obcí a uspořádali modlitební setkání s připomínkou padlých českých a izraelských vojáků a modlitbami za pozůstalé. Valašská pobočka pořádá jednou měsíčně společná setkání s místním klubem České společnosti přátel Izraele v Přerově. V Českých Budějovicích pořádá tým ICEJ v průběhu roku různé akce pro křesťanskou i židovskou komunitu a pro veřejnost, zejména setkání při příležitosti židovských svátků.

Hlavním komunikačním nástrojem ICEJ je čtvrtletník „Slovo z Jeruzaléma“, který je zasílán jako klubový časopis všem podporujícím členům. Časopis je určen také pro slovenské členy a přátele ICEJ, na Slovensku se distribuuje a obsahuje také příspěvky ve slovenštině. Kromě tištěného časopisu jsme pokračovali v rozesílání e-mailového zpravodaje „Listy z Jeruzaléma“. Kromě toho provozujeme na internetu samostatné stránky věnované nejvýznamnějším projektům:

www.vsichnijsmelidi.cz, www.vrbawetzler.eu a www.marchoftheliving.eu

Na jednotlivé projekty finančně přispěl Magistrát hl. m. Prahy, Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo kultury, Nadace Konrada Adenauera, Nadace Mezinárodní potřeby, F-Nadace, Nadace pro rozvoj vzdělání, Nadační fond obětem holocaustu.

Pokračovala spolupráce s Mezinárodní školou pro studium holocaustu při Jad Va-šem, Židovským muzeem v Praze, Terezínskou iniciativou, s židovskými obcemi v ČR i na Slovensku a s Křesťanskou akademií mladých.

Nadále udržujeme kontakty s vybranými médii, zejména s Českým rozhlasem, Rádiem Proglas a Rádiem 7, s TV Noe a s internetovým serverem Křesťan dnes.

 

 

 

Následuje přehled činnosti za loňský rok podle hlavních oblastí:

1.   Veřejná činnost: aktivita ve společnosti

Oslava Dne Jeruzaléma a rezoluce Poslanecké sněmovny

Aktivně jsme se podíleli na přípravě historicky první veřejné oslavy Dne Jeruzaléma, která se uskutečnila ve Svatovítském chrámu 23. 5. 2017. Ze společné iniciativy ICEJ, které zastupoval Karel Sedláček, Českého spolku přátel Izraele, Centra Sion, Federace židovských obcí v České republice, Ekumenické rady církví a Velvyslanectví Státu Izrael se podařilo zorganizovat důstojné shromáždění pod záštitou kardinála Dominika Duky a ministra kultury Daniela Hermana.

Na shromáždění vystoupil také místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek, který seznámil přítomné s právě přijatým usnesením Poslanecké sněmovny vyjadřujícím zásadní nesouhlas s rezolucí výkonné rady UNESCO, jež popírá izraelskou svrchovanost nad Jeruzalémem. Usnesení přijaté velkou většinou také vyzvalo vládu ČR, aby se zasazovala o respektování Jeruzaléma jako hlavního města Státu Izrael. Tato výzva byla naplněna 6. prosince 2017, v týž den, kdy prezident USA Donald Trump uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele. České ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení potvrdilo, že uznává Jeruzalém v hranicích z roku 1967 za hlavní město Státu Izrael.

Izrael a my – Brno

Další ročník tradiční akce naší brněnské pobočky proběhl 22. ledna 2017. Hlavními hosty byli zástupce izraelského velvyslance Eran Yuvan, předseda brněnské židovské obce Jáchym Kanarek a předseda ICEJ Mojmír Kallus, který akci také moderoval. Shromáždění bývá tradičně dobře navštíveno a hodnoceno.

Chaverut – týdny přátelství ve Valašském Meziříčí

Třináctý ročník tradiční akce naší valašské pobočky, jež se koná v úzké spolupráci s vedením města Valašské Meziříčí, zahájil 19. 2. přednáškou „Stát Izrael a antisemitismus“ ředitel Židovského muzea v Praze dr. Leo Pavlát. Dále 28. 2. vystoupil evangelikální teolog a VŠ pedagog Pavel Hošek s přednáškou „Význam příběhu v židovské tradici“. 5. března se konala beseda se zástupcem izraelského velvyslance Eranem Yuvanem a poslankyní Evropského parlamentu za KDU-ČSL Michaelou Šojdrovou o aktuální situaci na Blízkém východě. V prostorách Žerotínského zámku byla při té příležitosti instalována výstava „Židovští uprchlíci z arabských zemí“. 12. března vystoupila s koncertem klezmerová skupina Mi Martef a 19. března přednášel důstojník IDF v záloze a rabín David Bohbot na téma „Víra a terorismus“. Všechny akce byly dobře navštíveny a pozitivně hodnoceny.

Kulturou proti antisemitismu

Čtrnáctého ročníku naší každoroční největší akce se v neděli 23. dubna 2017 v Praze zúčastnilo více než 700 lidí, mezi nimi 14 českých a 40 německých středoškoláků, kteří absolvovali společně třídenní vzdělávací program v Praze a v Terezíně.

Akce zahájila pochodem ze Staroměstského náměstí do Valdštejnské zahrady. Čeští a němečtí žáci se aktivně zúčastnili vystoupení na Palachově náměstí, které bylo motivováno příběhem mladých děvčat vězněných v Terezíně. Toto téma bylo také předmětem dramatického pásma v podání Jiřího a Lenky Sedláčkových ve Valdštejnské zahradě. Vrcholem bylo představení dvou „děvčat z pokoje 28“, která se po letech v Praze znovu setkala: Judith Rosenzweig, která přijela z izraelské Haify, a Evelina Merová, která se po letech přestěhovala z Ruska do Prahy.

Shromáždění podpořila řada osobností kulturní, politické i diplomatické scény: moderátorka Veronika Sedláčková, místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), radní hl. m. Prahy Jan Wolf a izraelský velvyslanec Daniel Meron. Hudebně program doprovodilo izraelské jazzové trio Nitaie Hershkovitse.

Vrba – Wetzler Memorial

Projekt vzešlý z iniciativy Fedora Gála připomíná od roku 2014 útěk vězňů Vrby a Wetzlera z Osvětimi a příběh jejich hrdinství a snahy informovat veřejnost o hrůzách šoa. V roce 2017 se uskutečnil čtvrtý ročník tohoto dálkového pochodu, který byl poprvé pro velký zájem rozdělen na dva turnusy v červenci a srpnu. Zúčastnilo se ho celkem 81 lidí ze Slovenska, Česka, Maďarska, Polska, USA a Izraele. Akce byla zakončena v Nové synagoze v Žilině koncertem ve spolupráci se Stanicí Žilina-Záriečie a Nadací Milana Šimečky.

Dny pro Izrael na Moravě

Mojmír Kallus spolu s Danem Žingorem a Danielem Haslingerem přednášeli na Dnech pro Izrael 30. 10. v Prostějově, 31. 10. v Olomouci, 1. 11. v Českém Těšíně a 2. 11. v Brně. Tyto akce mají podobu diskusních pořadů na aktuální témata o Izraeli a setkávají se s živým zájmem občanů. V tomto formátu vidíme velký potenciál a chceme jej i nadále rozšiřovat.

Připomenutí tzv. křišťálové noci v Karlových Varech

Vzpomínkové odpoledne připravované tradičně ve spolupráci s Židovskou obcí Karlovy Vary se konalo 12. listopadu 2017 pod názvem Am Israel Chaj. Programu se zúčastnilo asi 40 lidí, promluvil na něm zemský rabín Karol Sidon, náměstek primátora Karlových Varů Jiří Klsák a předseda ŽO Karlovy Vary Pavel Rubín. Hostem byla pěvkyně a básnířka Olga Anna Markowitz, která zazpívala několik lidových písní, a dále jsme vyslechly její básně v podání Radka Hejreta.

2.   Sociální a humanitární činnost: pomoc Židům

Členové ICEJ Praha a také dalších pražských křesťanských sborů se i nadále jako dobrovolní pomocníci účastní pravidelných aktivit a schůzek sociálního oddělení pražské židovské obce vedených paní Ing. Janou Wichsovou. Koordinátorkou dobrovolníků je nyní paní PhDr. Erika Landischová, Ph.D.

Dobrovolnická služba zahrnuje návštěvy starých a nemocných osob v DSP Hagibor a Pensionu Ch. Jordana a také v domácím prostředí, pomoc při obsluze v Kavárně Miriam a nově i v Kavárně na balkoně, roznášení narozeninových dárků, doprovod klientů na procházky a na návštěvy u lékaře a dále různé aktuální pomoci potřebným v těžkých životních situacích atd.

Každý dobrovolník má se ŽO v Praze uzavřenu Smlouvu o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby, která se každým rokem obnovuje. Pro dobrovolníky jsou pořádány různé velice kvalitní vzdělávací akce, např. o judaismu, různé lékařské přednášky atd. Dobrovolníci se pravidelně setkávají při supervizích, kde je možné řešit s psychologem různé aktuální situace.

Počet dobrovolníků se každým rokem mění, aktuálně má se sociálním oddělením ŽO Praha podepsanou smlouvu 42 osob, z toho 6 mužů. Aktivních dobrovolníků je celkem 17, z toho 8 křesťanek. Této práce se v současné době účastní zejména paní Dana Váchová (již více než 23 let), Milada Vlasáková, Olga Nešetřilová, Galina Borovičková, Darina Sedláčková, Libuše Mózsiová, Eva Papežová a Adéla Sedláková. Kontaktní osobou pro ICEJ je Darina Sedláčková.

Po celý rok pokračovala podpora tří specifických projektů sociální pomoci v Izraeli: středisko Keren Or pro ohroženou mládež v Sderotu na jihu Izraele, denní centrum pro předškolní děti v městě Imanuel v Samaří, a Katef le-katef (volně přeloženo Bok po boku) poskytující cílenou pomoc rodinám přistěhovalců, kteří se ocitnou v nesnázích. Pokračovala také podpora největšího projektu ICEJ Jeruzalém, domovů pro přeživší šoa v Haifě. Tento projekt je realizován ve spolupráci s izraelskou neziskovou organizací Jad Ezer le-Chaver.

Peníze vybrané v ČR zasíláme do Izraele a prostřednictvím oddělení ICEJ AID je předáváme příjemcům, kteří jsou informováni o tom, že tato pomoc přichází konkrétně od českých křesťanů. 

3.   Osvětová činnost: hlas do církve

Přednášky v církvích

 

Pokračuje naše úsilí šířit poselství o Izraeli mezi křesťany. Mojmír Kallus přednášel ve sborech v Čáslavi, Hradci Králové, Ostravě, Šternberku a Litoměřicích. Radek Hejret přednášel v Hodoníně a Kyjově. V Litoměřicích se uskutečnila přednáška izraelského velvyslance, jehož doprovodil a tlumočil Karel Sedláček.

Peacemakers

Německá pobočka ICEJ získala grant EU z programu Erasmus Plus na výměnný pobyt do Izraele, který se uskutečnil ve dnech 14. – 27. 8. 2017. Z ČR se ho zúčastnilo 15 mladých křesťanů, které vybrala a doprovázela Vlasta Khabibullin. Dalším členem českého doprovodu byl Petr Knop.

Den modliteb za pokoj Jeruzaléma

Proběhl v neděli 1. 10. 2017 v mnohých českých sborech. Jeho českým koordinátorem byl místopředseda ICEJ Karel Sedláček.

4.   Vzdělávací projekty

Světlo paměti, Cemach, Křesťanská akademie mladých

Uplynulo již pět let od ukončení projektu přednášek o antisemitismu a holocaustu „Centra vzdělávání a dialogu“. V loňském roce jsme úspěšně dovršili povinné pětileté období tzv. udržitelnosti. Přednášky probíhají nadále, z našich 36 certifikovaných lektorů je jich dnes aktivních 12: Radek Hejret, Monika Slunečková, Jana Hlávková, Alice Michalcová, Pavel Horák, Petr Plaňanský, Milan Konejl, Michal Koťátko, Lenka Veselá, Mirka Kadlecová, Jana Hofmanová, Hana Vavříková. Někteří přednášejí zdarma, někteří se financují jinými cestami. Většina lektorů již není v pracovně-právním vztahu s ICEJ, nicméně v rámci projektu stále vystupují naším jménem. Díky dlouhodobé podpoře dárců a Nadace mezinárodní potřeby pracují na částečný úvazek jako lektoři Radek Hejret a Monika Slunečková. Máme vybudovanou síť partnerských škol.

 

Radek Hejret vykonal v loňském roce 74 přednášek, workshopů a besed na základních a středních školách po celé republice. Vedle témat holocaustu a antisemitismu přednáší také o příběhu Vrby a Wetzlera, o moderním Izraeli v rámci projektu Cemach a v rámci přednášek o duchovním dědictví podporovaných F-Nadací také o světových náboženstvích. Radek je aktivní také v další vzdělávací činnosti: pod hlavičkou Křesťanské akademie mladých vedl 40 lekcí primární prevence 338 pro 1198 žáků.

 

Radek dále pracoval pro Křesťanskou akademii mladých v oblasti školení křesťanských lektorů a jako školitel projektu Cemach na Slovensku.

 

Také v loňském roce jsme využívali při přednáškách putovní výstavu fotografií Jindřicha Buxbauma. Z izraelského velvyslanectví máme zapůjčenu výstavu o židovských uprchlících z arabských zemí.

 

Pokračovala spolupráce s Miriam Mouryc z Jad VaŠem: 2. 3. jsme s ní uspořádali workshop pro učitele v Ostravě.

Finanční zpráva

Česká pobočka ICEJ je financována z příspěvků a darů svých členů a dále z přijatých grantů a dotací. Přijaté příspěvky jsou dvojího druhu: vázané na určitý účel a všeobecné, o jejichž použití rozhoduje vedení české pobočky. Podle rozhodnutí správní rady je možno u vázaných příspěvků odečíst maximálně 20 % na operativní činnost, tj. na projekty, které jsou v dané chvíli nejaktuálnější, a na vlastní provoz.

Vázané prostředky se vybírají na konkrétní projekty, z nerozlišených prostředků se financují aktuální a nepředvídatelné aktivity české pobočky, její prezentace včetně výroby časopisu a také režie, jíž se rozumí náklady na provoz kanceláře včetně plateb za energie, telefony a internet, kancelářské vybavení, část platů zaměstnanců nekrytou granty, bankovní poplatky, náklady na účetnictví a další drobné výdaje.

Celkové příjmy v roce 2017 byly přibližně na úrovni předchozího roku (4 531 991,77 Kč oproti 4 415 680 Kč v roce 2016), celkové výdaje ovšem byly výrazně nižší (4 321 024,45 Kč oproti 4 501 090 Kč v roce 2016). Na projekty v Izraeli bylo zasláno 602 217,41 Kč a ke 31. 12. 2017 bylo na účtech dalších 70 090 Kč určených pro věž Ester v Jeruzalémě. Tato částka byla zaslána huti prof. Rajniše v roce 2018.

 

Závěr

Vygenerovaný zisk roku 2017 se bude po započtení korekcí pohybovat někde kolem 170 tis. Kč a vlastní jmění kolem 340 tis. Kč vůči celkové bilanční sumě kolem 820 tis. Kč. Společnost tedy není nijak předlužená.

Krátkodobé závazky jsou 484 tis. Kč a peníze na účtech a v pokladnách jsou 744 tis. Kč. Jsme tedy celkem bez problémů schopni tyto závazky hradit, a to včetně 100 tis. půjčky od KS Praha.

Ve srovnání s rokem 2016 naše peněžní prostředky vzrostly z cca 569 tis. Kč na 744 tis. Kč, přičemž naše závazky (cizí zdroje) klesly z 698 tis. Kč na zmíněných 484 tis. Kč (z toho je 100 tis. půjčka a 327 tis. Kč peníze vybrané v roce 2017 a zaslané až v roce 2018).

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jak v oblasti zadluženosti, tak v oblasti likvidity (schopnost hradit své závazky) se spolek ICEJ v roce 2017 výrazně posunul do zdravých čísel, a to i za setrvávající situace neexistence grantů, které byly před rokem 2016.

Úsporná opatření realizovaná v roce 2016 a přetrvávající do roku 2017 tedy byla účinná. Sama o sobě by ovšem také nestačila, pokud by: 1. nebyly realizovány projekty s reálným rozpočtem a 2. nedostali jsme cca 1 783 tis. Kč na darech a 193 tis. Kč na členských příspěvcích. Toto vše dohromady vytvořilo předpoklady pro výše zmíněný zisk za rok 2017.

 

 

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

International Christian Embassy Jerusalem

 

Sídlo:

20 Rachel Imeinu, POB 1192, 91010 Jerusalem, Israel

Telefon: +972/2/5669823

Fax: +972/2/5669970

e-mail: icej@icej.org.il

www.icej.org

 

Česká pobočka:

IČO 63833204

Sídlo: Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8

Telefon: 725 854 354

e-mail: icej@ecn.cz

www.icej.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., Italská 2, 120 00 Praha 2

název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

číslo účtu (CZK): 3747 530 257/0100,

IBAN CZ2801000000003747530257, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

 

FIO Banka, a. s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

číslo účtu (EUR): 2801069402/2010,

IBAN CZ8520100000002801069402, SWIFT (BIC) FIOBCZPPXXX

 

 

 

Širší výbor (aktivní členové) – členové k 31. 12. 2017:

Jürgen Bühler, Jeruzalém; Marie Denková, Praha; Božena Dokoupilová, Praha; Marcela Folbrechtová, Praha; Radek Hejret, Unhošť; Ludmila Hejretová, Unhošť; Jana Hlávková, Český Těšín; Pavel Horák, Zlín; Jana Hofmanová, Náchod; Miroslava Kadlecová, Česká Lípa; Mojmír Kallus, Praha; Jindřich Kimler, Hranice na Moravě; Petr Kimler, Hranice na Moravě; Jaromír Klimek, Křenovice u Brna; Eva Kopřivová, Brno; Josef Jan Kovář, Brno; Daniel Krejčí, Kynšperk n/O; Jiří Lukl, Brno; Alice Michalcová, České Budějovice; Alena Navrátilová, Brno; Eva Němcová, České Budějovice; Olga Nešetřilová, Praha; Bedřich Novotný, České Budějovice; Marta Palátová, Brno; Petr Plaňanský, Nymburk; Jan Pospíšil, Uničov; Karel Sedláček, Praha; Darina Sedláčková, Praha; Milada Sedláková, Brno; Jaroslav Sloboda, Praha; Martin Slunečko, České Budějovice; Monika Slunečková, České Budějovice; Dagmar Váchová, Praha; Ondřej Vaněček, Praha; Daniel Žingor, Bělotín.

Výkonný výbor (2017–2021):

Mojmír Kallus - předseda

Karel Sedláček – místopředseda

Daniel Žingor – hospodář

Radek Hejret – člen

Jaroslav Sloboda – člen

Petr Plaňanský – člen

Čestní členové:

Milada Sedláková – vedoucí regionální kanceláře v Brně

Jindřich Kimler – vedoucí valašského zastoupení

 

Tajemník: Jaroslav Sloboda

Účetní: Samuel Sloboda, mzdová účetní: Jana Hollová

Revizor účtů: Vlastimil Říha

 

 

/img/static/downloads/VyrocniZprava2017.pdf