Vznik a historie

interview zveřejněné v časopise Mana před 3.mistrovstvím ČR

Jak vlastně vznikla myšlenka Mistrovství České republiky ve znalostech Bible a jaké je její propojení s Jeruzalémem?

Okolnosti vzniku Mistrovství ČR ve znalostech Bible jsou velmi zajímavé. Všechno začalo v létě 1998 na Křesťanské konferenci v Praze, kde byl jedním z hostujících kazatelů Robert Stearns z USA. Po svém kázání vyzval všechny, kdo mají srdce pro Izrael a jeho lid, aby šli dopředu. Bylo nás tak odhadem asi 30 nebo 40. Ke každému měl Robert zprávu, prorocké slovo. Nám, mé milé manželce Darince a mě řekl, že budeme mostem, dálnicí mezi Izraelem a Českou republikou. Byli jsme z toho šokovaní, ne z důvodu, že by nás to tak moc překvapilo - v té době jsme měli za sebou již asi pátou návštěvu Izraele a měli jsme tam již dobré přátele - šokující pro nás bylo to, že nic takového Robert Stearns nevěděl, nikdy jsme ho předtím neviděli.

Další den konference pokračoval v podobném stylu. V průběhu svého kázání si Robert Stearns nás, moji ženu Darinku a mne opět vyvolal, nyní již samotně a žehnal nám v naplnění našeho poslání být tím mostem. Byli jsme z toho všeho a před tolika účastníky konference hodně překvapení a udivení. Na dovršení všeho nám okamžitě po tomto požehnání řekl pastor Křesťanského společenství Dan Drápal, že pojedeme na podzim do Jeruzaléma na celosvětovou křesťanskou konvokaci. Bylo toho najednou doopravdy hodně – k tomu jsme vlastně vůbec nevěděli, co to slovo konvokace znamená.

V září 1998 jsme skutečně na tuto konvokaci jeli. Bylo to krásné setkání křesťanů z více než 200 zemí. Součástí sedmidenního programu byly i skupinové modlitby za jednotlivé brány starého Jeruzaléma. Spolu s Darinkou jsme šli do autobusu, který mířil k bytu před Jafskou bránu, kde jsme se modlili za mír pro Jeruzalém. Na závěr jsme se seznámili s majitelkou bytu, která byla překvapena, že jsme z Čech – původně si myslela, že jsme přijeli z Jihoafrické republiky. Pak jsme zase byli překvapeni my, když jsme se dozvěděli, že předkové jejího amerického manžela pocházejí z Čech. Taky jak by ne, když jeho jméno bylo Hromas. Netrvalo dlouho než nám paní Roberta Hromasová, řekla, že je přesvědčená, že máme slyšet to, co nám chce říci. A tak jsme se poprvé dozvěděli o Mistrovství světa ve znalostech Bible. Autobus jsme nechali ujet a začalo naše první setkání z mnohých.

Roberta nám řekla, jak to vše začalo. V Izraeli probíhá už hodně dlouho soutěž ve znalosti Bible, pochopitelně bez Nového zákona. Vítěz je v Izraeli velmi vážená a považovaná osoba. Studium Bible a uplatňování Božího slova v každodenním životě by mělo být i naší křesťanskou prioritou. Členové řídicího týmu pod vedením paní Roberty Hromasové zpracovali publikaci, která uváděla vedle pravidel mistrovství i řadu potřebných rad a zásad pro soutěžící týmy. Paní Hromasová je dlouholetou ředitelkou American Christian Trust a je autorkou řady knih mj. Cestovní pas pro Bibli a také 52 způsobů jak naučit vaše dítě se modlit. Tato její knížka byla přeložena i do češtiny.

V Jeruzalémě jsme pak ve zbývajících dnech spolu strávili ještě několik setkání v trvání řady hodin. A vskutku jsme nabyli přesvědčení, že bychom měli v České republice s pořádáním Mistrovství ČR ve znalostech Bible, jako součásti světového mistrovství, začít. Vrátili jsme se do Prahy s touto vizí a začal jsem konat kroky, které po návštěvě ředitele České biblické společnosti ThDr Jiřího Lukla a Jiřího Drejnara, ředitele Mezinárodní biblické společnosti vedly až k mému pozvání na zasedání Biblického fóra. Tam prohlásil podporu myšlence uskutečnění této soutěže v České republice i představitel Biblické jednoty Pavel Tůma. Posléze na pozvání tohoto tajemníka Biblické jednoty se k nám ještě přidal Vladislav Jech, představitel odboru duchovní výchovy Junáka – svazu skautů a skautek ČR. Tak jsme vytvořili řídicí výbor, který prakticky v tomto složení pracuje až dodnes. Je potěšující, že v každém ročníku se sjíždí zhruba šedesátka soutěžících z měst i vesnic Čech, Moravy a Slezska, která pokrývá celkově 11 denominací.

Mimo nultý ročník v roce 2000 v Kutné Hoře byly uspořádány již dva ročníky Mistrovství republiky v Praze. Čeho si na této soutěži nejvíce ceníte?

Hodně věcí si cením a mám z nich radost. Kde začít? Snad od samého začátku; mám radost, že vize, která vznikla v Jeruzalémě, byla úspěšně přenesena do České republiky. Pravidla, která jsou připravena pro světovou soutěž, aplikujeme při mistrovství v Česku a myslím si, že tím přispíváme do pokladnice zkušeností. Je zajímavé, že v současné době tato soutěž probíhá pouze u nás. Ve vhodnou dobu se bude naše příprava určitě hodit i ostatním. Dále si moc cením přístupu soutěžících, jejich zapálenosti pro Bibli a její poselství. Věřím, že jejich proměněné životy osloví svým svědectvím mnoho lidí a nejenom v jejich nejbližším okolí. Jsem rád, že se nám daří spolupracovat s médii a naplňovat tak jeden z hlavních cílů tohoto mistrovství – obrátit pozornost lidí v této zemi ke Knize knih. Velice si vážím skutečnosti, že záštitu nad mistrovstvím v roce 2001, 2002 i roce tomto převzal pan Petr Pithart, který má o mistrovství skutečně živý zájem (mimo jiné, vždy po mistrovství požádal o všechny otázky), poslal moudré zdravice účastníkům a všestranně nám pomáhá od samotného počátku.

Jsme vděční Bohu za to, že náš řídicí výbor pracuje prakticky již od začátku v roce 1999 ve stejném složení a v duchu jednoty. Je skutečně povzbuzující se setkávat již čtvrtým rokem nad přípravou a realizací společného díla. Takže i v tomto roce se opět s radostí setkáme se soutěžícími z deseti či více křesťanských denominací dne 7. června, kdy proběhne mistrovství v Husově sboru Církve československé husitské na Vinohradech. Při loňském ročníku jsme poprvé přivítali také ředitelku Mistrovství světa ve znalostech Bible paní Robertu Hromasovou, která vážila cestu z Los Angeles, těsně potom co se vrátila z Tibetu, na 3 dny do Prahy jenom proto, aby viděla realizaci vize, která v Jeruzalémě vznikla a také se do Jeruzaléma vrátí.

Při takovém malém referendu jsem se při 2. mistrovství v červnu minulého roku soutěžících zeptal, zdali by za vhodnou první cenu pro vítěze považovali zájezd do Izraele. I to bylo mou velkou radostí, že většinové spontánní odpověď byla kladná.

Tím se dostáváme k poslední otázce a sice jaké je propojení Mistrovství ČR ve znalostech Bible s Mezinárodním festivalem česko-německo-židovské kultury 9 bran, který má letošní motto: Dialog Praha - Jeruzalém ?

Na to, myslím, není složité odpověď. Stejně jako židovská kultura spojuje zmíněné národy tak Bible ve svém Starém a Novém zákoně spojuje židy s křesťany. Bible vznikala na území Izraele. Máme stejného Boha, máme hodně blízké hodnoty. Pravdou ovšem je i to, že, jak v minulosti tak v současné době si mnozí ještě tuto základní biblickou pravdu neuvědomují.

Byli bychom proto moc rádi, kdyby v rámci tohoto Festivalu byl i navázán dialog mezi židovskou a křesťanskou komunitou v rámci přednášek, které na tomto Festivalu proběhnou pod pracovním názvem „Současné dění v Izraeli z perspektivy Bible". Propojení bude symbolizováno i předáním cen vítězům 3. Mistrovství České republiky ve znalostech Bible při slavnostním zahájení Festivalu 9 bran. V neposlední řadě je nutno vzpomenout, že Festival nám výrazně pomáhá při realizaci ceny pro vítěze Mistrovství ČR ve znalostech Bible – cesty do Izraele a že pan Petr Pithart, předseda Senátu PS ČR opět převzal záštitu nad oběma událostmi.

Myslím, na závěr Vaší otázky, že tímto propojením se může postupně dařit vzájemně obohatit obě události o rozměr, který bude prospěšný pro všechny a že se budeme moci společně těšit z košatosti a darů stromu vyrůstajícího ze stejných kořenů, zalévaného porozuměním a láskou.

Touto poslední odpovědí končilo interview zveřejněné v časopise Mana před 3.mistrovstvím ČR ve znalostech Bible v roce 2003.

Co se od té doby událo?

Mnoho věcí, které se pokusím v krátkosti popsat:

Uplynul rok 2004, který byl rokem, kdy se poprvé za poslední čtyři roky nekonalo Mistrovství ČR ve znalostech Bible. V roce 2003 jsme dosáhli určitého vrcholu. Ve spojení s Festivalem česko-německo-židovské kultury se nám podařilo vyslat vítězný tým do Izraele a zároveň pozvat významného křesťanského novináře Stana Goodenougha z Jeruzaláma do ČR na besedu o současném dění v Izraeli z biblické perspektivy. Udělení zmíněné první ceny vítěznému družstvu ve Valdštejnské zahradě a s tím spojené veřejné svědectví všech členů (a členky) tohoto týmu o jejich vztahu k Bibli patřilo k vyvrcholení naplnění poslání tohoto mistrovství, stejně jako následné oficiální přijetí vítězného družstva jeruzalémským primátorem panem Uri Lupolianským.

Jistě si dovedete představit, jak to bylo ale vše náročné – potřebovali jsme se trochu zastavit a na modlitbách zvážit, jak jít dál.

Díky Bohu jsme dostali sílu a požehnání do dalšího pokračování této vize, kterou jsme v roce 1998 přijali.

Změnilo se složení řídícího výboru, do kterého přistoupila česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), změnila se i řídící struktura mj. i vytvořením Projektového týmu, které přijímá podněty, realizuje je a ve své činnosti je odpovědné řídícímu výboru. Ve výše uvedeném interview zmíněný dialog a spolupráce s židovskou komunitou jsou vyjádřeny i užším spojením s českou pobočkou organizace KKL, která se věnuje kultivaci půdy a výsadbě nových stromů v Izraeli.

Letošní Mistrovství ČR ve znalostech Bible se bude konat v sobotu 17. září v jednacím sále Senátu PS ČR. Je to významné místo. Pořádání Mistrovství České republiky na tomto místě má zvláštní symboliku. Spolupořadatelem je a záštitu tradičně převzal JUDr.Petr Pithart, 1.místopředseda Senátu PS ČR. Po samotném mistrovství, které proběhne v dopoledních hodinách, bude odpoledne následovat větší společenské setkání v přilehlých prostorách Senátu pod zatím pracovním názvem „Radost z Bible.“ V této odpolední části budou vedle tradičního slavnostního udělení cen vítězným družstvům také zařazena vystoupení vyjadřující radost plynoucí z výše uvedeného názvu odpoledne.

První či druhá cena bude pro družstvo trochu netradiční: zhruba hodinový vyhlídkový let nad Čechami. Toto můžeme již nyní garantovat. O další velmi zajímavou cenu zahajujeme jednání se sponzory. Ta by se potom stala cenou první… Pokud máte povědomí o možných sponzorech – dejte nám vědět, dohodli bychom se na postupu.

Takže tak vypadá současný stav, který nás naplňuje radostným očekáváním.

Vzpomínáme rádi na vskutku ekumenických charakter těchto mistrovství – na jejich radostnou atmosféru. Na vzájemně propojení Jeho dětí skrze lásku a nadšení z Božího slova. A těšíme se na naše opětné setkání!

Ing. Karel Sedláček

předseda řídícího výboru